Čo poskytujeme

Starostlivosť o rany, dekubity (preležaniny)

posúdenie stavu rany, ošetrenie, konzultácia s chirurgom

Starostlivosť o stómiu

výmena zberného vrecka, ošetrenie okolia kolostómie, ileostómie, nefrostómie,  edukácia pacienta, pomoc pri výbere vhodných stomických pomôcok

Podávanie injekcií a infúzií

príprava, podávanie injekcií a infúzií v domácom prostredí dľa indikácie lekára   

Starostlivosť o centrálny venózny katéter alebo venóznu linku


Starostlivosť o epidurálny katéter


Starostlivosť o sondu, PEG

ošetrovanie okolia PEGu, edukácia pacienta a jeho rodiny, nutričné poradenstvo

Starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu 

ošetrovanie kanyly a jej okolia, odsávanie pacienta

Starostlivosť o drény 

ošetrovanie drénov a okolia, výmena zberného vrecka, edukácia pacienta a rodiny, 

Starostlivosť o močový katéter, cievkovanie (len ženy)

preplachovanie močového katétra (cievky), zavádzanie a výmena močového katétra u ženy

Odber biologického materiálu

odoberanie krvi v domácom prostredí, odbery výterov z nosa, hrdla, konečníka

Ošetrovateľská rehabilitácia

precvičovanie jemnej a hrubej motoriky horných končatín,  záťažové cvičenia horných a dolných končatín, napínacie a uvoľňovacie cviky horných a dolných končatín, posadzovanie s oporou, nácvik postavovania, chôdze a cievnej gymnastiky,

Konzultácie

edukácia pacienta a jeho rodiny ohľadne režimových opatrení, diétnych obmedzení, vhodnosti používania inkontinenčných pomôcok, kompenzačných pomôcok (napr. chodítko, vozík) a o celkovej starostlivosti o chorého v domácom prostredí